Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego atopik.pl realizuje firma Atopik PPH Krzysztof Miara z siedzibą w Jeziorach Wielkich 1A (63-020), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 843-116-13-38.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@atopik.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 604 087 760.

§1 Definicje

1. Sprzedawca - firma Atopik PPH Krzysztof Miara. Dane kontaktowe:
Jeziory Wielkie 1A
63-020 Zaniemyśl
NIP: 843-116-13-38
email: biuro@atopik.pl
telefon: 604 087 760
numer konta bankowego: 90 1020 4027 0000 1002 0394 2927
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą
4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://atopik.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
5. Towar – opisany w Sklepie artykuł oznaczony ceną będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
6. Regulamin - niniejszy dokument.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu.
8. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość wysłana do Klienta informująca o przyjęciu Zamówienia do realizacji, określająca rodzaj i ilość Towaru, cenę oraz koszty wysyłki.

§2 Warunki ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, a Klient może dokonać zakupu Towaru.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
3. Ceny Towaru podane w Sklepie są cenami brutto, chyba że przy cenie znajduje się napis "netto", wtedy są to ceny netto.
4. Ceny Towaru wyrażone są w polskich złotych (PLN).
5. Ceny Towaru nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

§3 Składanie zamówienia

1. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
2.1 Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" lub "Dodaj".
2.2.a Z widoku koszyka kliknąć w przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia".
lub
2.2.b Z widoku dodania nowego produktu do koszyka kliknąć w przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia".
2.3 Skorygować ilości produktów w koszyku w widoku podsumowania.
2.4 Zalogować się do swojego konta, utworzyć nowe konto lub wybrać opcję kupna jako gość.
2.5 Podać adres rozliczeniowy oraz adres dostawy.
2.6 Wybrać jedną z dostępnych opcji dostawy. Dodatkowo, Klient może w tym widoku dopisać komentarz do zamówienia.
2.7 Wybrać jedną z dostępnych opcji płatności.
2.8 Wybrać typ dokumentu jaki chce otrzymać. Do wyboru są paragon oraz faktura
2.9 Akceptować niniejszy regulamin
2.10 Kliknąć w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wysyła Potwierdzenie Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

§4 Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą o sprzedaży produktów objętych Zamówieniem dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.
2. Potwierdzenie Zamówienia wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Klienta.

§5 Formy dostawy i płatności

1. Dostępne metody płatności to płatność przy odbiorze, płatność przelewem oraz szybkie płatności.
2. Dostępnymi metodami dostawy dla wszystkich Klientów są: odbiór osobisty oraz kurier InPost/DHL/DPD za pośrednictwem portalu tanieprzesylkikurierskie.pl.
3. Dodatkowo wybrani Klienci upoważnieni przez Sprzedawcę mogą wybrać opcję Transport Atopik lub wysyłki paletowej. Opcje te są ustalane indywidualnie na podstawie wielkości zamówień, odległości od miejsca załadunku do miejsca dostawy oraz terminu realizacji dostawy zamówienia.
4. Termin dostawy za pomocą Transportu Atopik i wysyłki paletowej ustalany jest indywidualnie.
5. Odbioru osobistego można dokonać pod adresem Jeziory Wielkie 1A, 63-020 Zaniemyśl.
6. Szybkie płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu tpay.
7. Dodatkowe informacje o sposobach dostawy i sposobach płatności można znaleźć pod adresem https://atopik.pl/content/5-dostawa-i-sposoby-platnosci.

§6 Realizacja zamówienia

1. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju
2. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
3. Jeżeli przesyłka nie jest darmowa, to koszty przesyłki Towaru ponosi Klient.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten dotyczy momentu wysłania oświadczenia przez Konsumenta, a nie otrzymania tego oświadczenia przez Sprzedawcę.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia.

§8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może wybrać jedną z opcji:
a) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
c) wnioskować o obniżenie ceny. W przypadku braku porozumienia co do obniżenia ceny, Klient może wybrać jedną z pozostałych opcji.
3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące procesu zakupowego opisanego w §3 Regulaminu lub zakupionego Towaru.
4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w §1 Regulaminu.
5. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji, dane umożliwiające identyfikację Klienta, żądania związane z reklamacją oraz dowód zakupu.
6. Jeśli Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z procesem zakupowym zgłoszonej przez Klienta.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową między Sprzedawcą a Konsumentem na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Celem działania platformy jest rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług lub internetowej umowy sprzedaży.

§10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://atopik.pl/content/4-polityka-prywatnosci.

§11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji Regulaminu w Sklepie.
2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta umowy ze Sprzedawcą.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce niepoprawnego przepisu regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2023.